Dokumentacja cen transferowych, benchmarking cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych, benchmarking cen transferowych2023-12-27T08:59:33+00:00

Dokumentację dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowo zachowując przy tym wysoką efektywność cenową. Koszt pojedynczej dokumentacji zaczyna się już od 1 000 PLN.

W celu określenia obowiązków dokumentacyjnych i przedstawienia kompleksowej wyceny usługi prosimy o kontakt z nami.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące sporządzania Dokumentacji Cen Transferowych.

Dokumentacja cen transferowych – zwolnienia z obowiązku przygotowania

Znacznym uproszczeniem dla wielu krajowych podmiotów jest zwolnienie z obowiązku przygotowywania dokumentacji. Na podstawie naszych obserwacji i audytów przeprowadzanych u klientów jest to prawdopodobnie najkorzystniejsza zmiana dla podatników wprowadzona nowymi przepisami, z której realnie może skorzystać znaczna ich część. Beneficjentami zwolnienia są podatnicy którzy:

 • nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania,
 • nie działają na terenie strefy ekonomicznej ani na podstawie decyzji o wsparciu oraz
 • nie ponieśli w danym roku straty podatkowej.

Ostatni warunek budzi pewne wątpliwości w praktyce, z uwagi na fakt występowania w CIT dwóch źródeł przychodów (finansowego i operacyjnego). Wątpliwości budziło pytanie czy strata w jednym ze źródeł przychodów powoduje utratę prawa do zwolnienia dla wszystkich transakcji (niezależnie od źródła) lub wyłącznie dla transakcji związanych ze źródłem, w którym została poniesiona strata. Początkowo interpretacje wydawane w tej kwestii były niekorzystne, jednak aktualnie przesądza pogląd, iż obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych lub jego brak powinien zostać ustalony w odniesieniu do straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi (a nie do wszystkich źródeł).

Formularz TP-R i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Formularze TP-R (w wersjach TPR-P i TPR-C odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych) jest nowym narzędziem raportowania w zakresie cen transferowych, które zastąpiło formularze CIT-TP i PIT-TP. Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad dokumentem zawierającym pytania i odpowiedzi w odniesieniu do wątpliwości, które budzą nowe formularze.

Obowiązek złożenia TP-R spoczywa na podmiotach podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. ale również, co bardzo istotne, realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi krajowymi, które podlegają zwolnieniu dokumentacyjnemu.

Informacje zawarte w formularzach TPR szczegółowo obrazują wyniki osiągnięte przez podatników w ramach transakcji oraz odpowiadające im wyniki badań rynkowości wynikające z analiz porównawczych lub analiz zgodności. W nowym formularzu będzie trzeba podać również ogólne informacje finansowych o podmiocie w postaci wskaźników finansowych (marża operacyjna, marża zysku brutto, ROA, ROE).

Dodatkowo, kierownik jednostki będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych obejmujące informację o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz zapewnienie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe.

Analiza cen transferowych - co to jest i jak ją przygotować

Cennik na przygotowanie dokumentacji cen transferowych (TP)

Przygotowanie dokumentacji TP według przepisów obowiązujących od roku 2017 / 2019

Local File:

Od 500 EUR – część wspólna, opisowa dla wszystkich transakcji

Od 400 EUR – pojedyncza transakcja jednego rodzaju

Przygotowanie analiz porównawczych / opisów zgodności:

od 700 EUR – analiza zgodności dla jednej transakcji w oparciu o ogólnodostępne informacje

od 1 500 EUR – analiza porównawcza przygotowana w oparciu o zewnętrzne bazy danych

Master File:

od 2 000 EUR – przygotowanie dokumentacji grupowej


Przygotowanie dokumentacji TP według przepisów obowiązujących przed 2017 (lata 2012-2016)

Dokumentacja podatkowa bez analiz porównawczych:

500 EUR per transakcja + 200 EUR / rok w przypadku jej aktualizacji [2]

Rozwiązania dodatkoweAsysta w przygotowaniu formularza TPR-C – 300 EUR

Przygotowanie polityki cen transferowych – do ustalenia indywidualnie

Weryfikacja (audyt) obowiązków dokumentacyjnych – 200 EUR


[1] Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

[2] Przy założeniu braku istotnych zmian w transakcji w kolejnych / poprzednich latach

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty dostosowanej do Państwa potrzeb

Co to są ceny transferowe?2022-08-03T13:54:39+00:00

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi. Definicja ceny transferowej wg. Ustawy o CIT (art. 11 Ustawy o CIT ust.1 pkt 1) jest następująca:

cena transferowa oznacza rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy;

Co to są ceny transferowe i kogo dotyczą?2022-08-03T13:23:36+00:00

Cena transferowa to cena, po jakiej dokonuje się rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi, dotyczą one zarówno grup kapitałowych jak i relacji w których uczestniczą osoby fizyczne

Ceny transferowe – co to znaczy?2022-08-03T13:28:05+00:00

Ceny transferowe to zasadniczo ceny stosowane w transakcjach kontrolowanych (zawieranych nie w warunkach czysto rynkowych)

Czego dotyczą ceny transferowe?2022-08-03T13:28:37+00:00

Ceny transferowe dotyczą rozliczeń dokonywanych między podmiotami powiązanymi

Do czego służą ceny transferowe?2022-08-03T13:29:07+00:00

Ceny transferowe służą do ustalania rozliczeń między podmiotami powiązanymi

Ceny transferowe – powiązania2022-08-03T13:52:04+00:00

Powiązania w cenach transferowych to relacje jakie zachodzą między podmiotami powiązanymi (Art 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT i odpowiadające przepisy ustawy o CIT):

 1. podmiotach powiązanych – oznacza to:
  1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

   • ten sam inny podmiot lub
   • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  4. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się (Art 11a ust. 2 Ustawy o CIT):

 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  4. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  5. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
 1. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

  1. wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;
  2. najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;
  3. sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.
 2. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
Na czym polegają ceny transferowe?2022-08-03T13:53:54+00:00

Definicja ceny transferowej wg. Ustawy o CIT (art. 11 Ustawy o CIT ust.1 pkt 1) jest następująca:

cena transferowa oznacza rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy;

Jak ceny transferowe są ujęte w polskim ustawodawstwie podatkowym?2022-08-03T13:56:15+00:00

Ceny transferowe są regulowane przez polskie ustawodawstwo podatkowe w ramach:

 • Ustawy o CIT i PIT
 • Rozporządzeniach, m. in. w sprawie cen transferowych i w sprawie dokumentacji cen transferowych
Jak ustalić ceny transferowe?2022-08-03T13:56:45+00:00

Ceny transferowe należy ustalić na poziomie rynkowym, na podstawie danych porównawczych. W tym celu najczęściej sporządza się analizy porównawcze, określane również analizami benchmarkowymi bądź benchmarkami. Analizy te mogą być oparte na danych wewnętrznych lub zewnętrznych.

Ceny transferowe jak obliczyć?2022-08-03T13:57:12+00:00

Ceny transferowe obliczyć (ustalić) można za pomocą wybranego wskaźnika np. na podstawie ceny jednostkowej (wyrażonej kwotowo bądź w inny sposób np. procentowo), zastosowanego rynkowego poziomu marży / narzutu

Ceny transferowe jaka dokumentacja?2022-08-03T13:57:45+00:00

W ramach cen transferowych wyróżnia się dokumentację lokalną (Local File) grupową (Master File), na ich potrzeby co do zasady opracowuje się również analizy porównawcze. Dodatkowym obowiązkiem są formularze TPR-C/P oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji.

Ceny transferowe jaki kurs euro?2022-08-03T13:58:15+00:00

Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej (np. dolar, euro) przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Ceny transferowe jaki podatek?2022-08-03T13:58:40+00:00

Ceny transferowe są kwestią związaną z podatkiem dochodowym. Stosowny będzie więc PIT lub CIT.

Ceny transferowe jakie transakcje?2022-08-03T13:58:57+00:00

Transakcje przekraczające wartość powyżej 2 lub 10 mln PLN rocznie odpowiednio dla usług oraz towarów lub transakcji finansowych podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Pozostałe transakcje również wymagają stosowania stawek rynkowych mimo braku formalnego obowiązku dokumentacyjnego. Dokumentacji podlegają również transakcje z tzw. rajami podatkowymi, dla których próg wartości wynosi 100 tys. PLN.

Ceny transferowe jakie dokumenty?2022-08-03T13:59:19+00:00

Na potrzeby cen transferowych należy przygotować dokumentację lokalną (Local File) grupową (Master File) na których potrzeby w większości przypadków opracowuje się również analizy porównawcze. Dodatkowym obowiązkiem są formularze TPR-C/P oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji.

Ceny transferowe jakie limity?2022-08-03T14:00:02+00:00

Limit 2 mln PLN – dla transakcji usługowych i innych
Limit 10 mln PLN – dla transakcji finansowych i towarowych
Limit 100 tys. PLN – dla transakcji z tzw. rajami podatkowymi

Od jakiej kwoty ceny transferowe?2022-08-03T14:00:59+00:00

Limit 2 mln PLN – dla transakcji usługowych i innych
Limit 10 mln PLN – dla transakcji finansowych i towarowych
Limit 100 tys. PLN – dla transakcji z tzw. rajami podatkowymi

Od kiedy ceny transferowe?2022-08-03T14:01:18+00:00

Podatnik w praktyce ma obowiązek posiadania dokumentacji Cen Transferowych do 5 lat wstecz od bieżącego roku podatkowego (jest to związane z terminem przedawnienia podatku).

Do kiedy ceny transferowe?2023-03-27T14:13:58+00:00

W praktyce termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych wiąże się z termin złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji. Termin złożenia oświadczenia o dokumentacji mija w 10 miesiącu po zamknięciu roku podatkowego (w większości przypadków 31 października)

Kiedy występują ceny transferowe?2022-08-03T14:01:57+00:00

Ceny transferowe występują zawsze w transakcjach między podmiotami powiązanymi, w praktyce wymagają jednak dokumentacji po przekroczeniu progu 2 mln dla usług i pozostałych transakcji i 10 mln dla transakcji towarowych i finansowych

Do kiedy ceny transferowe za 2020?2023-03-27T14:15:46+00:00

Termin złożenia oświadczenia o dokumentacji mija w 10 miesiącu po zamknięciu roku podatkowego (co do zasady 31 października)

Ceny transferowe kiedy obowiązek?2023-03-27T14:16:24+00:00

Termin złożenia oświadczenia o dokumentacji mija w 10 miesiącu po zamknięciu roku podatkowego (co do zasady 31 października)

Ceny transferowe jaka dokumentacja?2022-08-03T14:02:48+00:00

Na potrzeby cen transferowych należy przygotować dokumentację lokalną (Local File) w przypadku największych podatników grupową (Master File) oraz analizy porównawcze. Dodatkowym obowiązkiem są formularze TPR-C/P oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Kogo dotyczą ceny transferowe?2022-08-03T14:03:06+00:00

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, objęte są podmioty powiązane, które dokonywały transakcji (próg 2 mln PLN i 10 mln PLN odpowiednio dla: i) usług ii) towarów oraz transakcji finansowych) a także podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (próg 100 tys. PLN)

Kogo obowiązują ceny transferowe?2022-08-03T14:03:23+00:00

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, objęte są podmioty powiązane, które dokonywały transakcji (próg 2 mln PLN i 10 mln PLN odpowiednio dla: i) usług ii) towarów oraz transakcji finansowych) a także podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (próg 100 tys. PLN)

Ceny transferowe kogo dotyczy?2022-08-03T14:05:55+00:00

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, objęte są podmioty powiązane, które dokonywały transakcji (próg 2 mln PLN i 10 mln PLN odpowiednio dla: i) usług ii) towarów oraz transakcji finansowych) a także podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (próg 100 tys. PLN)

Kto sporządza ceny transferowe?2022-08-03T14:07:05+00:00

Za sporządzenie dokumentacji cen transferowych odpowiada kierownik jednostki w rozumieniu UoR (najczęściej członek zarządu)

Kto ustala ceny transferowe?2022-08-03T14:07:38+00:00

Ceny transferowe ustalają podmioty powiązane między sobą , możliwe jest również ich ustalenie w procedurze APA (uprzedniego porozumienia cenowego) z Ministerstwem Finansów

Kto sporządza dokumentację cen transferowych?2022-08-03T14:08:34+00:00

Dokumentację cen transferowych sporządzają wyspecjalizowani doradcy podatkowi lub wewnętrzna jednostka podatkowa w firmie

Kto kontroluje ceny transferowe?2022-08-03T14:08:55+00:00

Kontrolę cen transferowych przeprowadza Ministerstwo Finansów poprzez Urząd Skarbowy

Kto musi stosować ceny transferowe?2022-08-03T14:11:42+00:00

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, objęte są podmioty powiązane, które dokonywały transakcji (próg 2 mln PLN i 10 mln PLN odpowiednio dla: i) usług ii) towarów oraz transakcji finansowych) a także podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (próg 100 tys. PLN)

Ceny transferowe kto ma obowiązek?2022-08-03T14:12:04+00:00

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, objęte są podmioty powiązane, które dokonywały transakcji (próg 2 mln PLN i 10 mln PLN odpowiednio dla: i) usług ii) towarów oraz transakcji finansowych) a także podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (próg 100 tys. PLN)

Ceny transferowe kto podlega?2022-08-03T14:12:23+00:00

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, objęte są podmioty powiązane, które dokonywały transakcji (próg 2 mln PLN i 10 mln PLN odpowiednio dla: i) usług ii) towarów oraz transakcji finansowych) a także podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (próg 100 tys. PLN)

Ceny transferowe kto składa?2022-08-03T14:12:40+00:00

Za sporządzenie dokumentacji cen transferowych odpowiada kierownik jednostki w rozumieniu UoR (najczęściej członek zarządu)

Co to są ceny transferowe i kogo dotyczą?2022-08-03T14:12:56+00:00

Ceny transferowe to zasadniczo ceny stosowane w transakcjach kontrolowanych (zawieranych nie w warunkach czysto rynkowych). Ceny transferowe to ceny, które ustalają pomiędzy sobą podmioty powiązane w odniesieniu do sprzedawanych pomiędzy sobą dóbr, usług, praw lub transakcji innego rodzaju (np. restrukturyzacyjnych). Dotyczą one podmiotów posiadających powiązania osobowe lub kapitałowe

Ceny transferowe powiązania?2022-08-03T14:13:15+00:00

Podmioty powiązane to podmioty, pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju relacje, na przykład o charakterze kapitałowym, zarządczym, kontrolnym czy osobowym.

Przejdź do góry