Spółki osobowe od tego roku również muszą przygotowywać dokumentację cen transferowych. Zmiana jest wynikiem doprecyzowania przepisów wprowadzonych dużą nowelizacją która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

Spółki osobowe były dotąd uznawane za podmioty powiązane, jednak transakcje, które zawierały z innymi spółkami osobowymi nie były objęte obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Również z interpretacji podatkowych i wyroków sądów wynikało, że nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych przez powiązane spółki osobowe, które nie są podatnikami podatku dochodowego. Obowiązek dokumentacyjny miał jednak zastosowanie do podatników zawierających transakcje z powiązanymi spółkami osobowymi (dotyczyło to również wspólników zawierających transakcje ze spółką lub z innymi wspólnikami).

W myśl nowych przepisów jednak:

“w przypadku podatników uzyskujących przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki.”

W związku z tym, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, która dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi i jej przychody lub koszty oraz wartości zawieranych transakcji przekraczają limity określone w art. 9a ustawy o CIT, to wspólnicy (będący podatnikami) muszą przygotować dokumentację takich transakcji.

Spółka może wyznaczyć wspólnika do sporządzenia dokumentacji, jednak nie zwalnia to z odpowiedzialności za ten obowiązek pozostałych wspólników.

Biorąc pod uwagę, że dla wielu podatników mogą być to istotne zmiany, zachęcamy aby już teraz zaplanować proces dochowania obowiązków w tym zakresie.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket