Obszar podatków i cen transferowych rodzi wiele pytań i niejasności. Dla przedsiębiorców jest to jednak ważny aspekt przy prowadzeniu zarówno firm z kapitałem krajowym jak i zagranicznym. Spełnienie wymogów regulacji lokalnych oraz dostosowanie się do rozwiązań proponowanych przez grupę wymaga wiedzy zarówno z perspektywy lokalnej jak i globalnej znajomości specyfiki cen transferowych.

W przypadku polskich podmiotów szczególnie istotna jest współpraca z  doradcą wyspecjalizowanym, który jest jednocześnie licencjonowanym doradcą podatkowym gwarantującym rzetelność i przede wszystkim zgodność opracowań z zakresu cen transferowych z polskim prawem.

Posiadanie licencji daje bowiem możliwość świadczenia usług doradczych w tym zakresie. Nr licencji podmiotu lub doradcy można sprawdzić na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych (https://kidp.pl/doradcy.php)

Trudność w przygotowaniu dokładnej i skrupulatnej dokumentacji podlegającej kontroli a także spójnej z obowiązującymi przepisami potwierdza fakt, że Wytyczne Organizacji Gospodarczej i Rozwoju coraz bardziej ujednolicają relacje, jakie powinny zachodzić między podmiotami a organami administracyjnymi,  niemniej aktywne są zmiany w lokalnych przepisach co możemy obserwować na przykładzie kilkukrotnych zmian w ustawie CIT i PIT oraz rozporządzeniach MF w Polsce w ostatnich kilku latach.

Czym są ceny transferowe?

Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz z art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przez cenę transferową należy rozumieć rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. A zatem o cenach transferowych mówimy wtedy, gdy między przedsiębiorstwami (to znaczy podmiotami powiązanymi), zachodzą ścisłe relacje w obszarze zarządczym lub kontrolnym.

Ceny transferowe wykorzystywane mogą być również do translokowania dochodów między różnymi państwami – szczególnie gdy w grupie kapitałowej znajduje się kraj z niższym poziomem opodatkowania. Przedsiębiorstwa chętnie wykorzystują te powiązania, aby objąć niższymi podatkami dochody, które uzyskano w innym państwie.

OECD (Organizacja Gospodarcza i Rozwoju) opublikowała Wytyczne, których celem jest przeciwdziałanie takim praktykom, przyczyniającym się do światowego kryzysu gospodarczego.

Ceny transferowe – kogo dotyczą?

Na podstawie wcześniej przytoczonego artykułu o PIT i CIT, należy wspomnieć o dwóch typach relacji występujących między podmiotami (powiązanymi), o których mowa w ustawie.

Przez podmioty powiązane należ rozumieć te osoby fizyczne lub prawne, pomiędzy którymi występują powiązania finansowe, zarządcze czy kontrolne. Dzięki tym relacjom może dochodzić do transakcji (w tym cen transferowych), których wartość znacznie odbiega od tych wartości, występujących między przedsiębiorstwami, nie mających ze sobą powiązań o podobnym charakterze.

Oznacza to, że te same transakcje, mogą mieć w rezultacie inne ceny, a różnica między nimi wynika jedynie z tego, jakie relacje zachodzą między firmami.

Doradca podatkowy ceny transferowe – oferta Benchmarket.pl

Benchmarket jest firmą, która działa w oparciu o dynamicznie zmieniające się regulacje prawne. Nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów i ich firm. Służymy pomocą w zakresie przygotowania dokumentacji odnoszącej się do cen transferowych, którą sporządzamy na podstawie raportów i Wytycznych OECD. Zapewniamy pomoc na zasadzie współpracy długoterminowej jak i podczas spraw wymagających natychmiastowego podjęcia działań.

Wierzymy, że nasze wsparcie skutecznie rozwiąże trudności przedsiębiorstw w wymagającym obszarze podatkowym.

Zapraszamy do skorzystania z dogodnej formy kontaktu i konsultacji z naszymi specjalistami.