Ostatnie lata przyniosły wzmożone kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych. Publikacja nowych Wytycznych oraz raportów przez OECD nie jest przypadkowa, bo to właśnie te przedsiębiorstwa, które działają jako podmioty powiązane, stoją na świeczniku organów kontrolnych.

Pod lupą znalazły się głównie te firmy, których transakcje zostały przeprowadzone z uwzględnieniem cen niższych niż te, z którymi podmioty niepowiązane mają do czynienia na wolnym rynku. Ponadto kontroli podatkowej podlegają te przedsiębiorstwa, które nie zadbały o skrupulatność w formularzach TPR, dotyczących cen transferowych.


Ceny transferowe kontrola – czego dotyczy?

Przekrój ostatnich lat pod względem ilości i kwot doszacowania dodatkowego dochodu CIT i PIT pokazuje, że wzrasta zainteresowanie organów podatkowych względem cen transferowych. Z pewnością wzmożonemu zainteresowaniu oraz kontroli sprzyja fakt, że Wytyczne OECD coraz lepiej wyposażają urzędy skarbowe poszczególnych krajów w narzędzia i tworzą efektywne wskazówki dotyczące działań organów kontrolnych.

Dzięki formularzom TPR-C i TPR-P organy kontroli podatkowej mogą bliżej przyjrzeć się transakcjom zachodzącym pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z tych danych, łatwiej jest dostrzec nieprawidłowości, co znacznie wpływa na trafność wytypowanych przez urząd skarbowy podmiotów wartych uwagi.

Zgodnie z art. 80e Kodeksu Karnego Skarbowego te podmioty, które nie złożą w terminie, zatają lub podadzą informacje nieprawdziwe w zeznaniach podatkowych, grożą grzywny do 720 stawek dziennych – co oznacza, że takie wartości mogą wahać się w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet przekraczać wysokie, wielomilionowe kwoty. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i przewiduje (zgodnie z art. 58c. Ordynacji podatkowej) podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego – gdy do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego podstawa przekracza 15 mln złotych w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę lub gdy strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej.

W rezultacie podatnik jest zmuszony do odprowadzenia dodatkowego podatku bez względu na to, jakie uzyskał dochody. Pewnym novum jest fakt, że grzywna dotyczyć może zarówno transakcji, które podlegają obowiązkowemu udokumentowaniu, jak i transakcjom, które muszą być oparte o zasady cen rynkowych.

Należy również bardzo mocno podkreślić, że podatnik jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów w przeciągu 7 dni od wystosowania takiego żądania przez organ kontrolny.


Przebieg kontroli podatkowej

Organy kontrolujące ceny transferowe najchętniej zaglądają do rozliczeń podmiotów powiązanych za lata wcześniejsze – wynika to z tego, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w latach ubiegłych, będzie można uzyskać od podatnika wyższy poziom odsetek.

Drugim, częstym  powodem kontroli sprawozdań finansowych z lat ubiegłych jest fakt, że regulacje nie były na tyle restrykcyjne. Prowadziło to do zaniedbań ze strony podatnika, który rezygnował z prowadzenia dokumentacji lub dokonywał transferów w innych cenach, niż te, które obowiązywały na rynku. Do etapów kontroli podatkowej można zaliczyć:

  • weryfikację podatnika pod względem dokonywanych transakcji w roku obecnym (poddanym kontroli) z podmiotem powiązanym;
  • weryfikację pod względem kompletności dokumentów, to znaczy, czy dokumentacja zawiera umowy, faktury czy też benchmarking;
  • weryfikację podatnika pod względem przebiegu wymiany kapitału oraz kwot, jakimi operowały spółki.

Zakres procesu kontroli jest dość szeroki. Uzyskane dane stanowią mocną podstawę do sformułowanych przez organy nadzorujące wniosków, czy ceny transferowe transakcji podmiotów powiązanych zostały przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi warunkami rynkowymi. Obecnie odchodzi się od tzw. biernych kontroli, które polegały jedynie na sprawdzeniu, czy podmiot kontrolowany posiada niezbędną dokumentację. Instytucje monitorujące zostały wyposażone w oprogramowania, które w sposób bardzo szczegółowy dokonują porównań i analiz w oparciu o bazy danych.


Ceny transferowe kontrola – jak się przygotować do kontroli?

Zważywszy na fakt, że organy kontrolne obrały sobie za cel przedsiębiorstwa i ich zeznania podatkowe, warto być przygotowanym na każdą ewentualność w przypadku rewizji obszaru finansowego swojej firmy. Głównym przedmiotem kontroli przedsiębiorstw i ich spółek pod kątem poprawności prowadzonej dokumentacji, w szczególności są te dane, które należało gromadzić po roku 2017 z uwagi na nowo wprowadzone regulacje. Jak się do takiej kontroli przygotować i o czym należy pamiętać?

  1. Podstawą kontroli jest oczywiście sporządzona skrupulatnie, aktualna dokumentacja. Przekrój ostatnich lat pokazał, że zmiany w regulacjach dokonywano kilkukrotnie, w związku z tym należy rzetelnie zweryfikować ich kompletność.
  2. Spółki powinny poddać analizie wszystkie zeznania podatkowe pod kątem kwot, które odbiegają od cen rynkowych. W przypadku rozbieżności należy dokonać korekty lub zgromadzić dokumentację uprawniającą te spółki do operowania innymi cenami niż te obowiązujące na rynku. W tym przypadku istotna będzie przeprowadzona analiza porównawcza (benchmarking) opracowana przez specjalistów ds. cen transferowych. Pozytywny wynik analizy dla spółki nie oznacza jednak, że organ kontrolny poprzestanie na dalszej wnikliwej rewizji.

Wynika z tego jasno, że dzisiejszy zakres kontroli mocno się rozszerzył w porównaniu do lat wcześniejszych, a wiedza instytucji sprawujących kontrole stała się zdecydowanie bogatsza. Dzięki przepisom i zaleceniom zawartym w Wytycznych OECD oraz krajowym podstawom prawnym organy kontrolne mogą powoływać się na regulacje tam zawarte i wnikliwie przeprowadzać rewizje danych.


Ceny transferowe kontrola i zarządzanie ryzykiem podatkowym

Poddanie analizie i weryfikacji dokumentacji przez organy kontroli podatkowej budzą niepokój wśród przedsiębiorców. Tym bardziej, że wraz z biegiem lat urzędy skarbowe coraz chętniej i częściej dokonują dokładnych rewizji danych.

Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu procesu kontroli podatkowej, bieżącej komunikacji z urzędnikami w ramach kontroli, a także przygotowaniu opracowań i materiałów niezbędnych do osiągnięcia pozytywnego wyniku ze strony podatnika.

Reprezentujemy naszych klientów w dyskusji z organami podatkowymi na etapach:

  • Przygotowania wyjaśnień dla organów w procesie kontroli,
  • Reprezentowania podatników przed sądem,
  • Przygotowania odwołań do decyzji każdej instancji.

Przy kontrolach, postępowaniach przed organami i sądami współpracujemy z doradcami specjalizującymi się w proceduralnym prawie podatkowym (litigation).

Zajmujemy się również przygotowaniem wniosków o interpretacje indywidualne z zakresu cen transferowych.

W ramach naszych działań sporządzamy dokumentację Local File i Master File. Nasze analizy opieramy na wnikliwych raportach rynkowych oraz na bogatych zasobach baz danych.

Zachęcamy do kontaktu i konsultacji z naszymi specjalistami, którzy w sposób profesjonalny dokonają analizy i przygotują dokumentację.

Dowiedz się więcej z naszego bloga:

Limity dla obowiązku dokumentowania cen transferowych stanowią od dawna istotny element praktyki w tym zakresie. Zobacz jak zweryfikować obowiązki przygotowania Local File, analizy porównawczej i Master File.

Brak dokumentacji cen transferowych (Local File) czy też analizy porównawczej może mieć poważne konsekwencje. Sprawdź co grozi Tobie i Twojej firmie.