Ministerstwo Finansów zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju kładzie nacisk na kontrole transakcji i zdarzeń dokonywanych przez podmioty powiązane. Jednym z newralgicznych rodzajów tych transakcji są transakcje na usługach niematerialnych a więc dotyczących takich obszarów jak zarządzanie, usługi doradcze czy know-how.

Już z ich charakteru wynika trudność w określeniu ich wartości, bo nie mają one postaci namacalnej, jak na przykład sprzedaż towarów.

Dlatego w ich przypadku szczególnie ważne jest posiadanie stosownej, wiarygodnej dokumentacji potwierdzającej poniesienie danego kosztu lub uzyskanie przychodu z tytułu danej usługi.

Działania organów podatkowych w trakcie kontroli mogą być nakierowane bowiem nie tylko na weryfikację rynkowej wartości wynagrodzenia (jak to najczęściej ma miejsce w przypadku kontroli cen transferowych). Mogą one koncentrować się również na zakwestionowaniu faktu zaistnienia całego zdarzenia.

Można się zatem spodziewać żądania przez organy podatkowe dowodów wykonania danej usługi. Dowody mogą mieć postać opisu korzyści, kalkulacji ceny, dowodów w postaci materialnej (np. raportów, opracowań, podsumowań).

Warto przypomnieć, że dla niektórych podmiotów od tego roku istotnym elementem dokumentacji są analizy porównawcze (tzw. benchmarki). Ich solidne przygotowanie znaczne zmniejsza ryzyko zakwestionowania naszych rozliczeń w trakcie kontroli.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket