Z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Zdaniem sądu, zasady te mają zastosowanie również do korekty cen transferowych.

Wyrok zapadł w sprawie klasycznej spółki-dystrybutora (nabywającego od innych członków grupy, a następnie odsprzedawającego).

Wnioskująca spółka wskazała, że po zakończeniu okresu rozliczeniowego mogą być przeprowadzane wzajemne rozliczenia pomiędzy spółką a podmiotem centralnym w grupie. Spółka otrzymuje dokumenty korygujące, które zwiększają bądź obniżają jej koszty uzyskania przychodów w danym okresie rozliczeniowym.

Spółka chciała korygować ceny transferowe zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o CIT. Z tego właśnie artykułu wynika, że korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (lub innego rodzaju dokument), potwierdzająca przyczyny korekty.

Z otrzymanych interpretacji wynikało, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe i nie może ona stosować art. 15 ust. 4i ustawy o CIT do korekty dochodowości z uwagi na politykę cen transferowych.

Ze stanowiskiem organów nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, przyznając rację spółce. Sąd wskazał, że moment ujęcia faktury korygującej zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych powinien być uzależniony od okoliczności, w jakich dokonywana jest ta korekta.

Wyrok sądu należy przyjąć z entuzjazmem, jako wychodzący naprzeciw realiom obrotu gospodarczego.

Gwoli ścisłości należy dodać, że jeżeli korekta przychodu natomiast jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się w okresie rozliczeniowym, którego faktura korygująca bądź inny dokument dotyczy.

Stanowisko sądu wynika z wyroku z 16 maja 2017 r. (I SA/Gl 38/17), dostępnego poniżej:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F7828A7F34

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket