Co to jest Local File?

Local File to dokument wymagany w cenach transferowych, który jest częścią ogólnego raportu o cenach transferowych przedstawianego przez spółkę. Dokument ten ma na celu dostarczenie władzom podatkowym informacji o transakcjach pomiędzy spółką a jej spółkami zależnymi lub innymi podmiotami powiązanymi. Local File jest jednym z wielu narzędzi stosowanych przez władze podatkowe w celu zapewnienia przejrzystości i zapobieżenia unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Dokument ten pozwala na monitorowanie transakcji między powiązanymi podmiotami i upewnienie się, że ceny ustalone w tych transakcjach są rynkowe i nie wpływają na wysokość podatku dochodowego spółki.

Local File stanowi szczegółowy opis działań spółki w odniesieniu do konkretnych transakcji między powiązanymi podmiotami, jak również prezentuje informacje o rzeczywistych cenach ustalonych w takich transakcjach. Prawdopodobnie najistotniejszym elementem dokumentacji Local File jest analiza porównawcza (też benchmark, analiza benchmarkingowa).

W przypadku braku złożenia raportu o cenach transferowych lub niespełnienia wymaganych przez władze podatkowe standardów, spółki mogą być zmuszone do zapłacenia kar na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego.

Kto sporządza dokumentację Local File?

Spółki muszą przedstawić raporty o cenach transferowych, kiedy dokonują transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami, które mogą wpłynąć na wysokość ich podatku dochodowego. Wszystkie transakcje takie muszą być zawarte po rynkowych cenach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o CIT progi istotności determinują występowanie obowiązków z zakresu cen transferowych dla poszczególnych rodzajów transakcji. Po ich przekroczeniu podatnik jest zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
wraz z analizą cen transferowych i do przekazania do organów informacji o zawartej transakcji w postaci formularza TPR.

Zgodnie z ustawą o CIT dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych występuje także w przypadku przeprowadzania transakcji innej niż kontrolowana z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy przekracza 2 500 00 zł netto w przypadku transakcji finansowej, a także 500 000 zł netto w przypadku transakcji innej niż finansowa. Podmioty rajowe to podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencją podatkową, a także zagraniczne zakłady położone na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Do kiedy należy sporządzić dokumentację Local File?

Do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego należy przygotować dokumentację cen transferowych wraz z analizą cen transferowych, a do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku przygotować i złożyć formularz TPR.

Dodatkowo podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych, tę dokumentację, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Co powinien zawierać Local File według polskich przepisów?

Local File składa się z kilku elementów, takich jak opis przedsiębiorstwa, informacje o strukturze grupy, a także szczegóły dotyczące transakcji między powiązanymi podmiotami. W dokumencie tym przedstawiane są także takie elementy jak wartości dodane, uzasadnienia dla poziomu cen, jak również informacje dotyczące krajów, w których spółka działa.

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych lokalna dokumentacja cen transferowych (Local File) zawiera następujące elementy:

 1. opis podmiotu powiązanego;
 2. opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 3. analizę cen transferowych, w tym:
  1. analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej “analizą porównawczą”, albo
  2. analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej “analizą zgodności” – w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 4. informacje finansowe.W przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1 (wspomniane wyżej transakcje rajowe), lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.Należy zaznaczyć, że powyższe wyliczenie jest ogólne. Szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.