Co to jest Master File?

Master File w kontekście cen transferowych to dokumentacja podatkowa przygotowywana przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat strategii biznesowej, struktury organizacyjnej, procesów produkcyjnych, a także informacje finansowe, takie jak zyski i straty, kapitał własny i zadłużenie, a także wartości dodane w poszczególnych krajach czy jednostkach.

Master File w cenach transferowych ma na celu zapewnienie przejrzystości i spójności w sposobie, w jaki międzynarodowe przedsiębiorstwa ustalają ceny transferowe dla transakcji międzygrupowych. Jest to szczególnie ważne dla organów podatkowych, które mogą przeprowadzać kontrole w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwa unikają opodatkowania lub przesuwają zyski do krajów o niższych stawkach podatkowych.
Master File jest zwykle sporządzany przez centralę międzynarodowego przedsiębiorstwa i jest wymagany w większości krajów, które wprowadziły przepisy dotyczące cen transferowych.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obowiązują wytyczne OECD w zakresie cen transferowych natomiast nie są one nadrzędne nad lokalnymi regulacjami. Z tego powodu w przypadku posiadania Master File sporządzonego przez grupę należy dostosować go obowiązków wynikających z polskich regulacji dotyczących cen transferowych.

Kto sporządza dokumentację Master File?

Według polskich regulacji, podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

 1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File) może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z art. 11q ust. 2. Ustawy o CIT

W przypadku gdy grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File) została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.

Do kiedy należy sporządzić dokumentację Master File?

Podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Dodatkowo podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych, tę dokumentację, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Co powinien zawierać Master File według polskich przepisów?

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File) zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej:

 1. opis tej grupy;
 2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 3. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 4. informacje finansowe i podatkowe tej grupy.
 1. W zakresie opisu grupy kapitałowej:
  1. opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,
  2. opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:
   • opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,
   • opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,
   • wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,
   • zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,
   • informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej;
 2. w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej:
  1. ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,
  2. wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,
  3. wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,
  4. opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  5. ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty;
 3. w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej:
  1. ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,
  2. wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu,
  3. ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 4. w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej,
  1. roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,
  2. wykaz i zwięzły opis:
   • jednostronnych uprzednich porozumień cenowych, porozumień inwestycyjnych oraz porozumień podatkowych, wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami,
   • jednostronnych porozumień dotyczących cen transferowych oraz innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami, wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż Rzeczpospolita Polska dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami.