Wprowadzone z początkiem roku zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych, poza zwiększeniem obowiązków spółek, rodzą również zwiększone ryzyko odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółki, w szczególności członków zarządu.

Wśród najistotniejszych zmian (piszemy o nich szerzej w innych wpisach) należy wymienić:

  1. Obowiązek przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji i zdarzeń dokonywanych przez podmioty powiązane bez wezwania (niezależnie, obowiązek przedstawienia dokumentacji w ciągu 7 dni na żądanie organów pozostaje w mocy)
  2. Obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych (oświadczenie składa się razem z deklaracją roczną CIT-8)

Zwracamy również uwagę na zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów podejście uwidocznione w dokumencie strategii administracji podatkowej na najbliższe lata.

W dokumencie tym mowa o położeniu zwiększonego nacisku na kontrole i weryfikację podatników w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych. Konsekwencją wpisującą się w obecne trendy jest większa ilość wszczynanych postępowań karno skarbowych.

Odpowiedzialności na gruncie KKS podlegają osoby fizyczne, nie spółka. Zasadniczo będą to zatem osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe podmiotu, a więc poszczególni członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi czy główni księgowi.

Ponieważ konsekwencje niezłożenia lub niekompletnego czy fałszywego złożenia dokumentacji cen transferowych nie są jeszcze do końca jasne z uwagi na nowość przepisów oraz brak praktyki organów ścigania i sądów w tym zakresie, sugerujemy daleko idącą zapobiegliwość i sumienność w wypełnianiu tych obowiązków.

Można spodziewać się, że czyn taki będzie spełniać przesłanki czynu określonego w art. 80 par. 3. Kodeksu karnego skarbowego (zaniedbanie informacji podatkowej), zagrożonego karą do 240 stawek dziennych grzywny, czyli obecnie maksymalnie 6,4 miliona złotych.

Co więcej, niezłożenie dokumentacji w ciągu 7 dni na wezwanie organów podatkowych, może być uznane za utrudnianie kontroli podatkowej, a tem czyn zagrożony już jest karą grzywny do wysokości 19,2 miliona złotych.

„Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”

Niezależnie, osoby będące członkami zarządów podlegają również odpowiedzialności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy już teraz do analizy właściwego wypełniania obowiązków w zakresie cen transferowych.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket