Jedną ze zmian wprowadzonych nowelizacją przepisów która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. jest obowiązek składania sprawozdania CIT-TP. Podobnie jak obowiązek przedkładania analiz porównawczych (tzw. benchmarków), dotyczy on podatników których przychody lub koszty przekroczą 10 mln euro w roku podatkowym.

O opublikowaniu wzoru sprawozdania pisaliśmy na naszym blogu:

https://benchmarket.pl/sprawozdanie-cit-tp-rozporzadzenie-ministra-finansow/

Już w tamtym wpisie zwracaliśmy uwagę na potencjalne problemy przy jego wypełnianiu, między innymi w zakresie profilu funkcjonalnego. Dziś podpowiadamy jak do tego podejść.

Profil funkcjonalny powinien wskazywać na pozycję danego podmiotu w grupie. Zatem, przykładowo, do podmiotu ponoszącego największe ryzyka i angażującego znaczną część aktywów, powinna być alokowana znacząca część przychodu bądź straty. Tymczasem podmiot o niskim ryzyku powinien zachować raczej niski ale bezpieczny poziom przychodów.

Możemy wyróżnić kilka podstawowych typów profili funkcjonalnych:

  • producentów;
  • dystrybutorów;
  • prowadzących działalność B+R;
  • usługodawców.

Od zakwalifikowania danego podmiotu powiązanego do danej grupy będzie najczęściej zależeć wybór metody ustalania cen transakcyjnych. Przyporządkowanie do danej grupy każdorazowo wymaga oceny zaangażowanych ryzyk, odpowiedzialności czy aktywów.

Pierwsze sprawozdania CIT-TP należy złożyć do 3 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket