W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 23 lutego 2017 r. (I SA/Kr 1290/16) sąd uznał, że należy dokumentować wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi, jeśli łącznie przekroczą one ustawowe limity cen transferowych, a nie sumować tylko te „jednego rodzaju”.

Obowiązek przygotowywania transakcji zależny jest od przekroczenia limitów wartości transakcji z podmiotami powiązanymi, opartych na łącznych wartościach transakcji.

Zgodnie z dominującą praktyką, ujęcia w dokumentacji wymagały tylko te rodzaje transakcji (lub innych zdarzeń), których zsumowana wartość jest na tyle duża, że przekracza ustalony przez ustawodawcę poziom.

Zdaniem składu orzekającego natomiast, określenie „jednego rodzaju” odnosi się wyłącznie do innych zdarzeń, a nie do transakcji i wynika to z wykładni gramatycznej przepisu. Ma to doniosłe konsekwencje dla liczby transakcji, które należy ująć w dokumentacji podatkowej. Trzeba bowiem zsumować łączną wartość wszystkich transakcji i odnieść ją do ustawowego progu.

W efekcie, nawet pojedyncze transakcje niewielkiej wartości, które samodzielnie nie przekroczyłyby progu, powinny zostać udokumentowane. Ich ujęcie w dokumentacji, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, spowoduje także konieczność sporządzenia analiz danych porównawczych.

Wyrok jest nieprawomocny. Z jego pełną treścią można się zapoznać pod adresem:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/36C395C681

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket