Wycena firm i spółek

Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces, ktory daje możliwość przedstawienia rzeczywistej wartości firmy. Benchmarket wykorzystuje doświadczenie nabyte w ramach wielu lat doświadczenia przy wycenianiu i określaniu rynkowości transakcji na rynku polskim i zagranicznym spółek ze wszystkich branż. Nasze podejście pozwala na podkreślenie najbardziej istotnych i materialnych wartości firmy. Wycena spółki w ujęciu prognostycznym oraz w wartości bieżącej umożliwia określenie potencjału spółki, co jest kluczowym elementem przy takich procesach jak: przeniesienie spółki zagranicę (exit fee), sprzedaż, fuzja, transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z wyceny firmy

Korzyści jakie wynikają z przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa to m.in.:

 • możliwość sprzedaży firmy na odpowiednich warunkach,
 • wzmocnienie pozycji przetargowej na podstawie informacji wynikających z wyceny,
 • wycena wartości firmy w kontekście kosztu przeniesienia działalności poza granice kraju (exit fee),
 • umożliwienie przeniesienia i wyceny części przedsiębiorstwa w ramach restrukturyzacji działalności w grupie,
 • informacja kontrolna dla osób zarządzających w kwestii kondycji i pozycji spółki,
 • ułatwienie przy podjęciu decyzji o sprzedaży firmy,
 • ustalenie wartości udziałów poszczególnych wspólników (istotne również z perspektywy Cen Transferowych przy transakcjach umorzenia udziałów).

Korzyści jakie wynikają z przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa to m.in.:

 • wzmocnienie pozycji przetargowej na podstawie informacji wynikających z wyceny,
 • wycena wartości firmy w kontekście kosztu przeniesienia działalności poza granice kraju (exit fee),
 • umożliwienie przeniesienia i wyceny części przedsiębiorstwa w ramach restrukturyzacji działalności w grupie,
 • informacja kontrolna dla osób zarządzających w kwestii kondycji i pozycji spółki,
 • ułatwienie przy podjęciu decyzji o sprzedaży firmy,
 • ustalenie wartości udziałów poszczególnych wspólników (istotne również z perspektywy Cen Transferowych przy transakcjach umorzenia udziałów).

Jak przebiega proces wyceny firmy?

Wycena firmy – co otrzymuje klient?

Nasi klienci otrzymują w wyniku naszych prac skonsolidowany, brandowany raport zawierający:

 • opis działalności firmy, otoczenia konkurencyjnego oraz jej wyników finansowych,
 • opis metodologii będący podstawą wyceny firmy,
 • wynik wyceny będący efektem syntezy danych finansowych, prognoz, danych rynkowych oraz ich implementacji w ramach wybranych metod.

Jakie metody wyceny przedsiębiorstwa stosujemy?

Metody dochodowe:

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – zgodnie z tą metodą rzeczywistą wartość spółki określa jej zdolność do generowania w przyszłości wolnych przepływów dla akcjonariuszy. Wielkość ta jest w sposób najdokładniejszy odzwierciedlona w bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa zdyskontowanych wielkością średniego ważonego kosztu jej kapitału. W uznaniu wielu analityków metoda DCF w sposób najlepszy oddaje rzeczywistą wartość spółki.

Zgodnie z istotą metody DCF:

 • Wartość udziałów firmy wynika z przyszłych dochodów (przepływów gotówkowych),
 • Wartość udziałów firmy oblicza się jako sumę zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych,
 • Wyliczenie wartości udziałów spółki metodą DCF bazuje na opracowanej długoterminowej prognozie finansowej określającej dochody udziałów spółki, a także ustaleniu przewidywanej wartości po okresie prognozy (wartość rezydualna).

W praktyce wycena jest sumą dwóch części:

 • zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy
 • wartości końcowej, tzw. rezydualnej.

Według metody DCF wartość udziałów spółki równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez spółkę przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą (wycena relatywna):

Wyliczenie wartości firmy metodą porównawczą polega na porównaniu wskaźników badanej firmy takich jak: Cena/Wartości Księgowej, Cena/Zysk operacyjny, ROA, ROE do wskaźników spółek notowanych lub niepublicznych, które działają w tym samym sektorze lub mogą z innych powodów zostać uznane za porównywalne. Wycena metodą porównawczą pozwala klientowi odnieść wartość i kondycję swojej firmy do swojej bezpośredniej lub pośredniej konkurencji. Kluczowym punktem analizy jest odpowiedni dobór zbioru danych porównawczych a także umiejętne wyliczenie odpowiednich wskaźników spółki badanej.

Metoda majątkowa

Wycena jednostki metodą majątkową polega na określeniu na podstawie aktualnych na dzień wyceny zapisów w księgach handlowych, wartości aktywów wycenianego przedsiębiorstwa i jej pomniejszeniu o wartość kapitałów obcych. W oparciu o stosowane w spółce zasady wyceny aktywów i pasywów, dokonuje się korekty odpowiednich pozycji bilansowych w celu urealnienia ich wartości.

Jak przygotować wycenę przedsiębiorstwa?

Co kształtuje cenę rynkową akcji i dlaczego wartość rynkowa firmy zmienia się tak gwałtownie z jednego okresu sprawozdawczego na następny? Jeśli chce się podejmować skuteczne decyzje w finansach przedsiębiorstw, trzeba poznać czynniki kształtujące wartość i cenę akcji firmy. Przy wykonaniu wyceny najistotniejszą kwestią jest określenie wartości aktywów oraz zdolności do generowania przychodów na ich podstawie.

„Ogólnie rzecz biorąc, wartość danej pozycji aktywów to wartość bieżąca oczekiwanych przepływów pieniężnych z tej pozycji aktywów. Ta wartość zależy od wielkości przepływów pieniężnych, oczekiwanej stopy wzrostu tych przepływów oraz niepewności związanej z tymi przepływami.”– Aswath Damodaran, Stern NYU.

Przygotowując wycenę należy mieć na uwadze, że wartość firmy jest zmienna w czasie, wynika to z faktu, że każda działalność z jednej strony zależy od warunków rynkowych i otoczenia gospodarczego a z drugiej od dynamiki rozwoju samej firmy. Odpowiednia wycena powinna więc uwzględniać wszystkie powyższe czynniki i być wynikową odpowiednio zastosowanych metodologii.