Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokonała aktualizacji dotychczasowego komentarza związanego z cenami transferowymi dla transakcji finansowych. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców międzynarodowych oraz organów kontroli podatkowej, szczególnie, że o ujednoliceniu regulacji między podmiotami powiązanymi mówiło się od dawna.

Opublikowane wytyczne mają na celu rozwiązać wszystkie niejasności związane z relacjami między administracjami podatkowymi, przedsiębiorstwami wielonarodowymi, oraz ułatwienie współpracy pomiędzy ww. instytucjami. Wytyczne mają stanowić pewnego rodzaju standardy działania dla podmiotów powiązanych oraz urzędów skarbowych państw, w których mają swoje siedziby firmy o kapitale międzynarodowym. Regulacje można traktować jako swego rodzaju fundament do budowania wewnątrzpaństwowego porządku prawnego w obszarze cen transferowych.

Dzięki jasnym i ścisłym zasadom, celem OECD jest uregulowanie i przeciwdziałanie występującym między podatnikami i administracjami podatkowymi sporów oraz przypadków tzw. podwójnego opodatkowania.

Potrzeba zmian – wytyczne OECD ceny transferowe

Radykalne zmiany w obszarze podatków były bardzo potrzebne, tym bardziej że opublikowane przez OECD raporty z 2013 roku wykazały, jak duży problem stanowi uchylanie się poszczególnych przedsiębiorstw od płacenia podatków. To z kolei wywierało negatywny wpływ na rozwój rynku i gospodarki światowej. Potrzebny był plan ratowania, który wniósłby do dotychczasowych zasad podatkowych rewolucyjne zmiany. Od tamtego czasu minęło wiele lat, w trakcie których aktualizacji dokonywano kilkukrotnie.

W opublikowanym w lutym 2020 roku raporcie OECD ukazały się cenne wskazówki w obszarze transakcji finansowych („Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10”), które znacznie ułatwiają kształtować relacje między podmiotami powiązanymi, stając się jednocześnie podstawą konstruowania przepisów państw.

Base Erosion and Profit Shifting – BEPS

BEPS jest skrótem stosowanym przy określaniu tych przedsiębiorstw, których praktyką jest przesuwanie dochodów do firm-spółek zagranicznych, o korzystniejszych warunkach podatkowych. Część koncernów międzynarodowych wykorzystuje bowiem luki w prawie podatkowym (w tym również w obszarze cen transferowych) i przenosi dochody do podmiotów powiązanych o bardzo niskim lub zerowym obciążeniu podatkowym. Celem projektu BEPS jest przeciwdziałanie takim praktykom i zmuszenie przedsiębiorstw do dokonywania transakcji na podobnych zasadach, jakie obowiązują podmioty niepowiązane.

Projekt przede wszystkim ma na celu wyposażyć kraje w wiedzę oraz narzędzia prawne, które zapewnią odprowadzanie podatków od generowanych dochodów przedsiębiorstw, tam, gdzie zostały założone i gdzie ma miejsce ich faktyczna działalność.

Benchmarket.pl i wytyczne OECD ceny transferowe

Temat cen transferowych w oparciu o dyrektywy OECD jest istotnym problemem przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Konieczność zabezpieczenia kapitału na rynku to wynik coraz większej świadomości naszych Klientów.

W ramach wsparcia firm z polskim kapitałem, a także największych grup kapitałowych w Europie nasi doświadczeni specjaliści w sposób profesjonalny przygotowują dokumentację w oparciu o obowiązujące standardy i regulacje prawne. Dokonujemy wnikliwych analiz na podstawie baz danych oraz raportów rynkowych.

Zapraszamy do skorzystania z dogodnej formy kontaktu i szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą świadczonych usług.