Poniższy artykuł zawiera podsumowanie zmian wprowadzonych ostatnimi nowelizacjami ustaw o podatkach dochodowych oraz ułatwienia w kontekście cen transferowych wprowadzone tzw. Tarczą Antykryzysową 4.0 oraz obowiązki wynikające z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Progi transakcyjne dla cen transferowych

Progi transakcyjne (czyli wartości transakcji od przekroczenia których należy rozważyć obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych) na mocy nowych przepisów zostały podniesione co należy uznać za krok ustawodawcy w dobrym kierunku. Zrezygnowano również z powiązania progów transakcyjnych z przychodami podatnika, co znacznie ułatwiło weryfikację obowiązków.

Progi wynoszą obecnie:

  • 10 mln zł netto (transakcje towarowe i finansowe) lub
  • 2 mln zł netto (transakcje usługowe oraz innego rodzaju).

Limity te odnieść należy do transakcji jednego rodzaju, odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej. Pod uwagę należy brać wartość netto, co do tej pory było przedmiotem kontrowersji. Doprecyzowano również co stanowi wartość transakcji dla często wykorzystywanych operacji finansowych, takich jak pożyczki, gwarancje czy poręczenia.

Obowiązkowe analizy porównawcze (benchmarki)

Analiza porównawcza stała się obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Nieistotny jest już próg przychodowy, po przekroczeniu którego w poprzednim reżimie przepisów o cenach transferowych aktualizował się obowiązek jej sporządzenia. Aktualnie każda dokumentacja Local File powinna zawierać załącznik w postaci benchmarku, bądź, gdy jego sporządzenie jest niemożliwe, tzw. analizę zgodności (wcześniej określaną mianem opisu zgodności). Analizy porównawcze, jeszcze kilka lat temu zupełnie nieobligatoryjne, aktualnie wyrastają na kluczowy element dokumentacji cen transferowych.

Uregulowanie korekt cen transferowych

W nowych przepisach ustawodawca wreszcie kompleksowo uregulował kwestię korekt cen transferowych. Na tym gruncie w latach ubiegłych było wiele wątpliwości i sporów niejednokrotnie kończących się przed sądem. Przede wszystkim przesądzono, że korekta cen transferowych może skutkować zmianą wysokości przychodów lub kosztów. Aby tak się stało należy jednak spełnić szereg warunków.

Po pierwsze, aby korekta cen transferowych była możliwa, podmiot który chce jej dokonać, musi w już trakcie roku podatkowego, którego ta korekta dotyczy, ustalać ceny z podmiotami

powiązanymi na rynkowych. Dodatkowo, w momencie przeprowadzenia korekty podatnik powinien być w posiadaniu oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu przez niego korekty w tej samej wysokości.

Należy zaznaczyć, że możliwość przeprowadzenia omawianej korekty będzie dotyczyła wyłącznie podmiotów powiązanych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w krajach, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i tylko gdy istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

Sprawdź też nasze doradztwo podatkowe!