Kwestia cen transferowych oraz podmiotów, między którymi istnieją zależności finansowe, należą do trudnego obszaru podatków. Wytyczne opublikowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) doczekały się już kilku aktualizacji. Było to o tyle ważne, że na przestrzeni lat zwrócono uwagę na relacje zachodzące między podmiotami powiązanymi i ich uchylaniem się od płacenia podatków od uzyskanych dochodów lub do przerzucania tych dochodów do spółek mających swoje siedziby w krajach o korzystniejszym opodatkowaniu.

Konieczność zmian zatem w obszarze cen transferowych była oczywista. Dzięki Wytycznym OECD, zależności pomiędzy podmiotami powiązanymi a administracjami podatkowymi zostały ujednolicone i stały się bardziej spójne. Oznacza to, że z jednej strony łatwiej jest kontrolować podatników dzięki określonym narzędziom prawnym, a z drugiej przedsiębiorstwa mają jasne wytyczne co do sporządzania i gromadzenia potrzebnej dokumentacji podlegającej rewizji.

Podmioty powiązane – czym są?

Z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia, kiedy mówimy o przedsiębiorstwach, między którymi zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym lub osobowym – a zatem takie relacje, których obiektem nie są wartości materialne. Zależności te wpływają na fakt, że transakcje między nimi (w tym ceny transferowe) mogą odbiegać od tych, które obowiązują na wolnym rynku.

Z początkiem 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące zależności i określające podmioty powiązane. Wymusza to na nich niejako, aby wzajemne relacje biznesowe miały podobny charakter do tego, który zachodzi pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o podmiotach powiązanych możemy mówić wtedy gdy:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

O wywieraniu znaczącego wpływu, o którym mowa wyżej możemy mówić w sytuacji gdy podmiot:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się również:

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Aby dobrze zrozumieć zależności występujące między podmiotami, należy pochylić się nad ich rodzajami.

Rodzaje powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi

Powiązania kapitałowe

W przypadku powiązań o charakterze kapitałowym możemy mówić o dwóch rodzajach: powiązaniach kapitałowych bezpośrednich jak i pośrednich.

W przypadku powiązań bezpośrednich dany podmiot posiada udziały nie mniejsze niż 25% w kapitale innego podmiotu. Natomiast o pośrednich powiązaniach mówimy wtedy, gdy jeden z podmiotów posiada jakiś udział w kapitale drugiego, a drugi podmiot z kolei posiada udziały w kapitale jeszcze innego podmiotu. W przypadku gdy wartości udziałów różnią się między sobą, za udział powiązań pośrednich uważana jest ta wartość, która jest najniższa. Może dojść do sytuacji, w której to podmiot posiada oba typy udziałów – pośredni oraz bezpośredni.

Na podstawie ustawy CIT i ustawy PIT, podmioty mają obowiązek sporządzania pełnej i rzetelnej dokumentacji w obszarze cen transferowych, która potwierdzi jakie kwoty były przekazywane przez podmioty między sobą i czy kwoty te miały wartość rynkową.

Powiązania o charakterze osobowym

W tym przypadku możemy mówić o powiązaniach funkcyjnych jak i rodzinnych. Powiązania rodzinne występują jedynie w obszarze powiązań na terenie kraju. Jak można wywnioskować, powiązania rodzinne dotyczą tych podmiotów krajowych, które zarządzane są przez osoby ze sobą spokrewnione lub powinowate. Dokładnie mówi o tym art. 11 ust. 6 Ustawy o CIT, a także art. 25 ust. 6 Ustawy o PIT, które to określają relacje występujące między tymi dwiema osobami: małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Powiązania funkcyjne dotyczą tych osób, które pełnią funkcje zarządcze w dwóch podmiotach jednocześnie. W tym przypadku możemy jednak mówić o relacjach występujących zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami.

Ceny transferowe podmioty powiązane i istota ich identyfikacji

Próba identyfikacji wszystkich powiązań opisanych wyżej może budzić spore obawy podatnika w czasie kontroli podatkowej. Otóż w związku zaostrzonymi regulacjami przez OECD, istnieje spore ryzyko, że przeoczenie lub niedociągnięcia w sferze dokumentacji sporządzanej przez podmioty, może skutkować nałożonymi przez organy monitorujące sytuację prawną spółek, kary.

Ważnym jest zatem, aby podmioty skrupulatnie przeanalizowały jakiego typu powiązania występują między nimi, oraz uregulowały wszelkie nieścisłości (również te odnoszące się do transferów), które mogą stać się obiektem kontroli.

Benchmarket.pl – ceny transferowe podmioty powiązane oferta

Obszar związany z podatkami jest bardzo ważnym i zarazem trudnym tematem, w którym dużą rolę odgrywa doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza. Benchmarket skupia profesjonalistów z wąskich dziedzin prawa podatkowego, między innymi regulacji dotyczących cen transferowych. Z uwagi na rozwój rynku i coraz większą świadomość naszych Klientów, w ramach projektów pomagamy firmom z polskim kapitałem oraz spółkom wchodzącym w skład dużych grup międzynarodowych. Świadczymy usługi na najwyższych poziomie, wspierając przedsiębiorców w sytuacjach wymagających nagłego działania.

W ramach naszych projektów przygotowujemy dokumentację Local File i Master File, oraz pomagamy wypełniać formularze  – TPR-C i TPR-P. Nasze analizy opieramy na wnikliwych raportach rynkowych oraz na bazach danych.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Benchmarket.pl, oraz do skorzystania z dogodnej formy kontaktu z naszymi specjalistami.