Analiza cen transferowych, inaczej benchmarking lub analiza porównawcza, jest sporządzana przez podatników, którzy uczestniczą w transakcjach wewnątrzgrupowych. Są oni zobowiązani do tworzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych, by móc określić zgodność realizowanych przez nich transakcji. To w konsekwencji pomaga ustalić prawidłowość wysokości opodatkowania. Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem analiz i pomaga podejmować odpowiednie kroki, by jak najlepiej się do niej przygotować. Właściwe przygotowanie i dokładna analiza pozwolą zminimalizować ryzyko kar nakładanych przez organy podatkowe.

Ceny transferowe – analiza

Benchmarking cen transferowych jest koniecznym elementem dokumentacji sporządzanej przez podmiot powiązany, wtedy, gdy obowiązek obrony rynkowości jest po stronie podatnika. Dzięki dokonaniu analizy możliwe jest odwołanie się do porównywalnych transakcji rynkowych oraz potwierdzenie, że kwota ustalana w ramach współpracy (transakcji) odpowiada cenom rynkowym.
Benchmarking jest dokonywany w oparciu informacje z baz danych, przy respektowaniu procedur z przepisów krajowych oraz międzynarodowych standardów OECD. Dzięki temu można mieć pewność, że wyniki będą prawidłowe i zostaną zaakceptowane przez krajową administrację skarbową.

Benchmarking cen transferowych – na czym polega?

Benchmarking jest analizą porównywalności dokonywaną przez podatników i władze skarbowe, by zweryfikować rynkowość transakcji, odbywających się między jednostkami powiązanymi. Przeprowadzenie analizy cen transferowych to sposób na dokładne porównanie warunków dokonanej transakcji z aktualnymi warunkami rynkowymi. Benchmarking daje pewność, że w podobnych sytuacjach niezwiązane ze sobą podmioty mogłyby zawrzeć transakcję na takich samych warunkach, co podmioty powiązane.

Kto sporządza benchmark – ceny transferowe

Zgodnie z prawem obowiązującym od stycznia 2017 roku do przygotowania benchmarkingu są zobowiązani podatnicy, których dochód przekroczył równowartość 10 milionów euro lub podatnicy, którzy posiadają udziały w spółkach niebędących osobami prawnymi (spółka cywilna lub osobowa), których przychody przekroczyły 10 milionów euro.

Analiza cen transferowych – przygotowanie

Odpowiednie przygotowanie do benchmarkingu to sposób na właściwe sporządzenie potrzebnej dokumentacji, weryfikowanej przez organy podatkowe. To od pozyskanych informacji i dokładnej analizy zależy bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Proces przygotowania powinien uwzględniać:

 • zrozumienie przebiegu całego procesu transakcji oraz poznanie jej warunków,
 • dokonanie analizy funkcjonalnej, przedstawiającej czynności dokonywane przez każdą ze stron transakcji oraz ponoszone ryzyka, angażowane aktywa i dobra o charakterze niematerialnym,
 • określenie rodzaju podmiotów lub rodzaju transakcji, które będą mogły zostać wykorzystane jako dane wejściowe, konieczne do dokonania analizy,
 • zbadanie, czy podmioty oraz transakcje spełniają kryteria porównywalności, czyli czy transakcja między danymi podmiotami niezwiązanymi jest zbliżona do transakcji badanej i czy nie występują między nimi rażące różnice. Jeśli są one istotne, w wycenie transakcji również mogą pojawić się różnice.

Analiza cen transferowych – co musi się w niej znaleźć?

Elementy, które muszą znaleźć się w benchmarkingu cen transferowych są ściśle określane przez rozporządzenia Ministra Finansów. Jest to tzw. projekt w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej, w którym wymienione są poniższe wskazania analizy danych porównawczych:

 • analizowana strona, strony transakcji oraz uzasadnienie ich wyboru,
 • kluczowe założenia analizy oraz uzasadnienie wskazanych założeń: cechy odnoszące się do dóbr oraz usług z transakcji, ich charakter fizyczny, trwałość, jakość, dostępność, wielkość dostawy, forma transakcji, obciążenia prawami osób trzecich, czas trwania dostawy, sposób i stopień ochrony wartości niematerialnych, korzyści, jakie przyniesie korzystanie z dóbr, ekonomiczna/prawna forma własności,
 • przebieg transakcji, w tym szczegółowo określone: funkcje, aktywy, ryzyko, kapitał ludzki,
 • warunki transakcji w stopniu, który może mieć wpływ na wysokość ceny rynkowej,
 • warunki transakcji w stopniu, który może mieć wpływ na wysokość ceny rynkowej, ale na porównywalnych rynkach,
 • zastosowana strategia gospodarcza, która może mieć wpływ na wartość transakcji,
 • zastosowanie wieloletnich lub jednorocznych danych sytuacji gospodarczej z danej branży,
 • zastosowane dane porównawcze, dotyczące operacji gospodarczych, wykorzystanych lub odrzuconych w kalkulacji dochodów, czyli straty.

W tym należy uwzględnić:

 • źródło oraz sposób pozyskania danych,
 • wskaźniki finansowe lub ceny, które dotyczą transakcji porównywalnych,
 • informacje o korektach, które miały wyeliminować kluczowe różnice między transakcją analizowaną a porównywalną,
 • zastosowane informacje finansowe, wskaźniki finansowe, miary statystyczne, punkty oraz przedziały statystyczne,
 • uzasadnienia porównywalności transakcji.

Metody porównawcze stosowane przez strony transakcyjne muszą w konsekwencji doprowadzić do analizy, w której znajdą się podstawowe elementy, wymagane przez akty sporządzane przez ministra rozwoju i finansów.

Analiza cen transferowych – skąd wziąć dane do benchmarkingu?

Właściwie sporządzony benchmarking wymaga posiadania danych, które podatnik musi pozyskać. Bardzo często dysponuje on już dużą ilością informacji, koniecznych do wykonania analizy porównawczej. Pierwszym działaniem podatnika powinna być analiza realizowanych z podmiotami niezależnymi transakcji podobnych do tych, zawieranych z podmiotami powiązanymi. Takie transakcje również znajdują się w analizach porównawczych. W przypadku pojawienia się różnic konieczne jest wprowadzanie korekt danych porównywalnych, co również musi być uwzględnione w analizie.

Gdy podatnik nie realizuje transakcji z podmiotami niezależnymi, powinien posiąść wiedzę o rynku, którą dysponuje dział handlowy. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż muszą mieć wiedzę związaną z rynkiem, aktualnymi warunkami w nim panującymi oraz konkurencją. Dane do benchmarkingu można pozyskać również z specjalistycznych baz danych z zakresu cen transferowych. Przykłady benchmarkingu cen transferowych pokazują, że analiza musi zostać sporządzona przy użyciu rzetelnych oraz wiarygodnych danych finansowych, by przyniosła satysfakcjonujący efekt.

Dlaczego warto zlecić przygotowanie analizy cen transferowych właśnie nam?

W Benchmarket analiza cen transferowych to codzienność. Każdego dnia zdobywamy doświadczenie na tym polu, zwiększając jednocześnie swoje umiejętności. Benchmarking w cenach transferowych to niezbędny element, który musi znaleźć się w dokumentacji wymaganej przez organy podatkowe. Dobrze przeprowadzona analiza pozwala poznać warunki rynkowe zawieranych transakcji oraz daje pewność, że nie zostaną one zakwestionowane przez administrację skarbową. By być przekonanym o prawidłowości benchmarkingu cen transferowych, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, chętnie wyjaśnimy wszystkie niezrozumiałe kwestie branżowe.