Badania rynkowości transakcji stało się obowiązkiem Rad Nadzorczych w spółkach publicznych. Nowe obowiązki są efektem nowelizacji ustawy o ofercie publicznej (rozdział 4b). Zmiana ustawy weszła w życie w dniu 30 listopada 2019 r.

W rezultacie przepisy wprowadzają w stosunku do zidentyfikowanych transakcji istotnych obowiązki dla spółek notowanych:

  • Wymóg wyrażenia zgody na zawarcie przez radę nadzorczą,
  • Publikacji informacji o istotnej transakcji na stronie internetowej spółki publicznej. Ważnym aspektem jest termin publikacji: najpóźniej w momencie zawarcia transakcji.

Ustawa nakłada również obowiązek opracowania przez radę nadzorczą procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Analizie podlegać ma rynkowość transakcji oraz fakt czy zawarto ją w ramach zwykłej działalności spółki. Nie sprecyzowano jakie elementy ma zawierać procedura. Podobnie nie określono terminów bądź odstępów czasu w jakich taka okresowa ocena miałaby się odbywać.

Konkludując możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązków sprawozdawczych określonych w przepisach, jednak możliwość zastosowania zwolnienia zależy między innymi od stwierdzenia czy dana transakcja jest zawarta na warunkach rynkowych i w ramach zwykłej działalności podmiotu.

Przepisy, które na pierwszy rzut oka wydają się niezbyt skomplikowane, istotnie rodzą spore problemy praktyczne. Bez wątpienia ciężar ich realizacji w znacznej mierze spada na członków Rady Nadzorczej którzy będą niejako zmuszeni do zapoznania się ze skomplikowaną tematyką badania rynkowości transakcji.

W związku z powyższym Benchmarket oferuje wsparcie w wypełnieniu obowiązków nałożonych przez przepisy nowego rozdziału 4b ustawy o ofercie publicznej:

  • Polityka weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • Załącznik do Polityki w postaci trybu weryfikacji i okresowej oceny transakcji z podmiotami zależnymi w spółkach Grupy,
  • Wzór uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia udzielających zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym,
  • Wzór informacji o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym.

 

Dowiedz się więcej z naszego bloga:

Limity dla obowiązku dokumentowania cen transferowych stanowią od dawna istotny element praktyki w tym zakresie. Zobacz jak zweryfikować obowiązki przygotowania Local File, analizy porównawczej i Master File.

Brak dokumentacji cen transferowych (Local File) czy też analizy porównawczej może mieć poważne konsekwencje. Sprawdź co grozi Tobie i Twojej firmie.