Ceny transferowe obejmują transakcje, które są zwierane przez podmiot powiązany, obejmujący konkretny wpływ na inne podmioty krajowe i zagraniczne. Dla wielu przedsiębiorców zagadnienie to stanowi problem, natomiast zaniedbania z nim związane niosą za sobą poważne konsekwencje w postaci znaczących kar finansowych. W naszej firmie prowadzimy projekty dotyczące cen transferowych, zajmujemy się obowiązkami dokumentacyjnymi oraz dokonujemy analiz porównawczych różnorodnych transakcji. W Benchmarket bazujemy na doświadczeniu i wykorzystujemy nowoczesne metody biznesowe, zapewniając tym wsparcie klientom i zadowolenie z usług.

Ceny transferowe – czym są?

Ceny transferowe to koszty, według których przedsiębiorca przekazuje dany towar, dobra niematerialne lub świadczone usługi określonym podmiotom powiązanym, które należy rozumieć, jako strony transakcji należące do tzw. grupy kapitałowej, tworzonej przez grupy przedsiębiorstw, do których mogą należeć:

 • filie,
 • zakłady,
 • oddziały,
 • inne przedsiębiorstwa.

Ceny transferowe bazują najczęściej na cenach rynkowych, czyli kwotach stosowanych przez podmioty niepowiązane.

Ceny transferowe – obowiązki podatkowe

Błędnie stosowane Ceny transferowe w ujęciu praktycznym mogą doprowadzić do ryzyka podatkowego, związanego z przerzucaniem dochodów. Jest to konsekwencją zaniżania lub podwyższania cen transakcyjnych, wówczas mogą zostać wykorzystane różnice w opodatkowaniu, które występują pomiędzy jurysdykcjami podatkowymi państw, biorących udział w transferze.

Celem takiej alokacji dochodów jest generowanie niskiego poziomu efektywnej stopy podatkowej, adekwatnej dla całej grupy kapitałowej oraz poprawa wyniku finansowego przez dominujące przedsiębiorstwo w grupie wielonarodowej. Transfer dochodów między przedsiębiorstwami polega zatem na zawyżeniu kosztów nabycia towarów lub usług oraz przez zaniżenie przychodu.

Wysokość podatku zależy od wysokości obrotu, który jest szacowany na podstawie przeciętnych cen pomniejszonych o podatek stosowanych na określonym terenie w dniu transakcji.

Ceny transferowe – kogo dotyczą?

Ceny transferowe to obowiązek, który spoczywa na podmiocie powiązanym oraz podmiocie niepowiązanym, czyli na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, zakładach zagranicznych, które zarządzają innym przedsiębiorstwem lub posiadają zysk i kapitał w tym przedsiębiorstwie. Uwzględnia się podział na:

 • podmiot krajowy – bierze pośredni lub bezpośredni udział w zarządzaniu i kontroli innym przedsiębiorstwem, znajdującym się za granicą lub posiada udział w kapitale danej firmy,
 • podmiot zagraniczny – bierze pośredni lub bezpośredni udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udział w jego kapitale,
 • osoby fizyczne/prawne – bierze udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym oraz podmiotem krajowym lub posiada udział w ich kapitale.

Ceny transferowe – najważniejsze funkcje

Ceny transferowe odgrywają swoje role. Dzięki nim jest możliwe ustalenie rzeczywistej oceny działania konkretnych przedsiębiorstw. Do najważniejszych funkcji należą:

 • funkcja podziału dochodu – podmioty powiązane, które określają ceny transakcyjne, pozwalają sobie na zachowanie umownej swobody, która ma znaczenie co do planowania podatkowego. Może to wpłynąć na wysokość dochodu do opodatkowania,
 • funkcja sterowania – są to wszystkie czynności kontrolne, cały proces planowania oraz koordynacji firmą, co przekłada się na odpowiednie funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ceny transferowe – co powinna zawierać dokumentacja?

 • analizę danych porównawczych,
 • informacje o podatniku,
 • opis danych finansowych podatnika,
 • opis transakcji, umów zarządzania płatnością, umów o podziale kosztów,
 • dokumenty,
 • porozumienia,
 • umowy,
 • metodę i sposób kalkulacji dochodu podatnika oraz uzasadnienie ich wyboru.

Ceny transferowe – kary za brak dokumentacji

W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych, na podmiot powiązany nakładane są sankcje określone prawem.

 • Podatnik jest zobowiązany do przekazania dokumentacji w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia żądania sporządzenia dokumentacji,
 • nieprzekazanie dokumentacji w odpowiednim terminie wiąże się z nałożeniem kary, która wynosi 50% całości podatku,
 • w niektórych przypadkach kara 50% stawki podatku może zostać obliczona, biorąc pod uwagę oszacowany dochód,
 • wysokość kary stosowana jest do różnicy między dochodem zadeklarowanym przed podatnika a kwotą samodzielnie określoną przez organ podatkowy,
 • sankcja podatkowa została określona w art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • innym rodzajem sankcji prawnej związanej z niewypełnieniem obowiązków co do dokumentacji cen transferowych jest pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej,
 • kary kodeksu karno-skarbowego nakładane są na osobę fizyczną,
 • sankcje karno-skarbowe mogą wynosić 120 stawek dziennych, co wiąże się z kosztami w wysokości od 560 tysięcy złotych do 2 milionów 688 tysięcy złotych,
 • najwyższa kara może sięgać 720 stawek dziennych oraz pozbawienie wolności,
 • kary przewidują od jednego do ośmiu procent przychodów z roku poprzedzającego,
 • w przypadku, kiedy przychód nie jest wyższy niż 1 milion złotych, brany jest pod uwagę rok poprzedzający nadanie wyroku.

Ceny transferowe – dlaczego Benchmarket?

Dokumentacja, analizy porównawcze oraz wsparcie w zakresie kontroli Cen Transferowych to zakres naszych prac świadczony od wielu lat w Polsce w ramach największych firm consultingowych (EY, Deloitte) oraz własnej praktyki na rzecz największych podatników w kraju i zagranicznych holdingów. Naszą specjalizacją są analizy transakcyjne na cele dokumentacji cen transferowych.

Z naszych usług korzystają m.in.: Atlantex, OBI, Orlen SA, Auto Partner SA, Swiss Group, Wienerberger, Dom Development SA, Advicero Nexia, GIDE, Rado, Ankol, Arhelan, Smay, Odlewnia Zawiercie, Delia Cosmetics i wielu innych.

Obszar naszej działalności obejmuje cały świat, zyskaliśmy aprobatę wielu przedsiębiorstw. Zachęcamy do poznania całej naszej oferty usług. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez wysłanie wiadomości, wykorzystując formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wątpliwości.

Skorzystaj z pomocy doradców podatkowych Benchmarket!