Najnowsza, czwarta wersja tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziła oczekiwane przedłużenia terminów związanych z obowiązkami podatników w zakresie cen transferowych. Zmiany terminów dotyczą:

Dla największej grupy podatników, czyli tych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na:

 • złożenie informacji o cenach transferowych tzw. TP-R, oraz
 • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • został przesunięty do 31 grudnia 2020 r.

Natomiast w przypadku podatników podlegających obowiązkowi przygotowania dokumentacji grupowej (Master File) termin na jej dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia (w praktyce dla podmiotów których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będzie to ostatni dzień marca).

Nowe obowiązki dla spółek publicznych

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wprowadziła nowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze dla spółek giełdowych. Dotyczy to spółek, które dokonują transakcji ze spółkami powiązanymi lub których spółki-córki dokonują transakcje między sobą. Celem ustawy jest zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa akcjonariuszy w kontekście transakcji z podmiotami powiązanymi. Do najważniejszych obowiązków wynikających z nowych przepisów należy:

 • wymóg wyrażenia zgody na zawarcie tzw. Istotnej Transakcji (tzn. takiej której wartość przekracza 5% sumy aktywów) przez radę nadzorczą spółki
 • wymóg zamieszczenia informacji o transakcji na stronie internetowej spółki
 • obowiązek opracowania przez radę nadzorczą procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi pod kątem zawierania takich transakcji na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki.

Dokumentacja Cen Transferowych od 2018 roku

Sporządzenie dokumentacji Cen Transferowych od roku 2018 jest obowiązkowe bez względu na poziom przychodów bądź kosztów podatnika dla transakcji:

Wartość transakcjiProgi dokumentacyjne dla transakcji jednego rodzaju
od 10 000 000 PLNW przypadku transakcji towarowych lub finansowych
od 2 000 000 PLNW przypadku transakcji usługowych lub innego rodzaju

Od roku 2018 każda dokumentacja Cen Transferowych musi zawierać Analizę porównawczą.

Zwolnienie z obowiązku przygotowania Dokumentacji Cen Transferowych

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma natomiast zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6, (grupy producentów),

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (Specjalne Strefy Ekonomiczne),

c) nie poniósł straty podatkowej.

Możemy przygotować szczegółowy audyt obowiązków dokumentacyjnych, jego koszt zaczyna się od 500 zł.

Alternatywnie za rok 2018, podatnik może przygotować Dokumentację Cen Transferowych zgodnie z przepisami wprowadzonymi w roku 2017. Więcej informacji poniżej.

Dokumentacja Cen Transferowych 2017/2018

Sporządzenie dokumentacji Cen Transferowych od roku 2017 obejmuje podatników z przychodami lub kosztami za rok poprzedzający przewyższającymi 2 000 000 EUR. Progi istotności transakcji dla których niezbędne jest przygotowanie dokumentacji są wskazane w tabeli poniżej.

Wielkość podatnikaProgi dokumentacyjne dla każdej transakcji
<  2 000 000 EUR
 • Brak obowiązku dokumentacyjnego
2 000 000 EUR –  20 000 000 EUR
 • 50 000 EUR (plus 5 000 EUR za każdy dodatkowy mln EUR przychodów powyżej 2 000 000 EUR)
20 000 000 EUR  – 100 000 000 EUR
 • 140 000 EUR (plus 45 000 EUR za każde dodatkowe
  10 000 000 EUR przychodów powyżej 20 000 000 EUR)
> 100 000 000 EUR
 • 500 000 EUR

Od roku 2017 rozszerzeniu uległ także zakres dokumentacji polegający na położeniu większego nacisku na uzasadnienie zastosowania metod Cen Transferowych, opisu danych finansowych oraz ogólnej sytuacji spółki a także jej otoczenia i działalności biznesowej.

Dla podmiotów przekraczających 10 000 000 EUR przychodów obowiązkowe jest także przygotowanie Analiz porównawczych.

Pozostałe obowiązki wynikające z regulacji dotyczących Cen Transferowych obowiązujących od roku 2017 opisane są w poniższej tabeli.

Zakres obowiązków zależny od wielkości spółki
<  2 000 000 EUR
 • Brak obowiązku dokumentacyjnego
2 000 000 EUR – 10 000 000 EUR
 • Dokumentacja lokalna (Local File)
 • Oświadczenie podatnika o posiadaniu dokumentacji dołączone do rocznego CIT
10 000 000  EUR – 20 000 000 EUR
 • Analizy porównawcze transakcji
 • Uproszczony raport o transakcjach / deklaracja CIT TP składany z rocznym zeznaniem podatkowym
20 000 000 EUR – 750 000 000 EUR
 • Dokumentacja grupowa (Master File)
> 750 000 000 EUR
 • Dla jednostek dominujących zlokalizowanych w Polsce posiadających spółki zależne / zakłady za granicą Raport Country-by-Country Reporting prezentujący sprawozdanie z dochodów osiąganych przez jednostki zależne

Dokumentacja Cen Transferowych do 2017 roku

Do roku 2017 obowiązkiem dokumentacyjnym były objęte transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości:

 • Powyżej 30 000 EUR – dla transakcji usługowych oraz WNiP
 • Powyżej 50 000 EUR lub 100 000 EUR – dla transakcji towarowych

Podatnik w praktyce ma obowiązek posiadania dokumentacji Cen Transferowych do 5 lat wstecz od bieżącego roku podatkowego (jest to związane z terminem przedawnienia podatku).

Podatnik do roku 2017 nie posiada obowiązku przygotowania analiz porównawczych wynikającego wprost z ustawy, jednak w praktyce posiadanie takiej analizy znacząco poprawia sytuację w przypadku kontroli. Urzędnik kwestionując poziom Cen Transferowych u podatnika bez analiz porównawczych sporządza własne opracowanie wedle którego doszacowuje dochód.

Zalecamy więc posiadanie opracowania tzw. Benchmarking study potwierdzającego rynkowość rozliczeń również za lata poprzedzające wprowadzenie obowiązku jej przygotowania aby uprzedzić kwestionowanie rozliczeń na etapie kontroli.

Sankcje wynikające z braku Dokumentacji Cen Transferowych

W przypadku braku lub wadliwie sporządzonej Dokumentacji Cen Transferowych, na podatnika może zostać nałożona karna stawka podatku CIT w wysokości 50% do wartości doszacowania.

W przypadku posiadania Dokumentacji doszacowanie kalkulowane jest standardową stawką 19%.

W obydwu przypadkach zastosowanie mają również sankcje z KKS wymierzone bezpośrednio w osoby odpowiedzialne za finanse w spółce (Zarząd, Dyrektor Finansowy).

Więcej na temat sankcji przeczytają Państwo w naszym artykule pt. Odpowiedzialność osobista a dokumentacja cen transferowych