Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat obowiązku sporządzania przez podatnika dokumentacji cen transferowych w przypadku zawierania umów trójstronnych z niepowiązanymi dostawcami. Zdaniem organu, obowiązek taki nie istnieje.

Stanowisko to znalazło się w interpretacji podatkowej z 31 maja 2017 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.8.2017.2.SO). W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku dwie spółki powiązane (wnioskodawcy) nabywają od podmiotów zewnętrznych (dostawcy) towary i usługi niezbędne dla właściwego prowadzenia działalności gospodarczej (świadczenia). Dostawcy nie są podmiotami powiązanymi z wnioskodawcami w rozumieniu ustawy o CIT.

Wniosek dotyczył sytuacji nabywania przez wnioskodawców podobnych lub tożsamych co do rodzaju świadczeń w ramach jednej (a nie dwóch osobnych) umowy z dostawcą, w celu minimalizacji obciążeń administracyjnych i uproszczenia procedur zawierania umów.

Zdaniem wnioskodawców, w opisanej sytuacji zawieranie przez nich umów trójstronnych z dostawcami nie powoduje obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. W wyniku zawarcia przez nich umowy trójstronnej z danym dostawcą dochodzi bowiem do zawarcia dwóch odrębnych transakcji, tj. transakcji pomiędzy jednym z wnioskodawców a dostawcą oraz odrębnej transakcji pomiędzy drugim wnioskodawcą a dostawcą. Nie dochodzi więc do powstania „innego zdarzenia”, które mogłoby podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu. 

Z takim stanowiskiem zgodził się organ i opinię tę należy traktować pozytywnie. Przyjęte stanowisko nie prowadzi bowiem do nadmiernego obciążenia obowiązkami administracyjnymi umów będących ułatwieniem dla podmiotów stosujących je w obrocie gospodarczym.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket