21 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie w sprawie CbC (oficjalna pełna nazwa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania).

Rozporządzenie dotyczy CbC (country by country reporting) – obowiązku składania informacji o grupie podmiotów i wydane zostało na podstawie niedawno wprowadzonej ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Zawiera ono szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w tej informacji.

Dane te obejmują:
  1. cel złożenia informacji o grupie podmiotów (złożenie, uaktualnienie, korekta);
  2. wskazanie okresu objętego informacją o grupie podmiotów;
  3. wskazanie nazwy grupy podmiotów;
  4. informacje o walucie, w której wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów;
  5. nazwa jednostki raportującej wraz ze wskazaniem, czy jest jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną do składania informacji czy inną jednostką;
  6. dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów (m.in. nazwa jednostki, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby, miejsce rezydencji podatkowej);
  7. wskazanie informacji o głównych rodzajach działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy, według podziału na: badania i rozwój, posiadanie lub zarządzanie wartościami niematerialnymi, zakupy lub zamówienia, produkcja lub przetwórstwo, sprzedaż, marketing lub dystrybucja, usługi administracyjne, zarządcze lub wsparcia, świadczenie usług dla podmiotów niezależnych, finansowanie wewnątrzgrupowe, regulowane usługi finansowe, ubezpieczenia, posiadanie akcji lub innych praw własności w jednostkach, działalność nieaktywna lub inny rodzaj działalności (należy wskazać jaki);
  8. dane dotyczące działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów –wartość osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty przed opodatkowaniem), zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielnego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych) – z podziałem na państwa lub terytoria;
  9. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące w szczególności źródeł danych wykorzystanych do wypełnienia informacji o grupie podmiotów, stosowanych kursów, informacji o działalności (jeśli nie mieści się ona w zakresie wskazanym w punkcie 7), powiadomienie o ewentualnym nieprzekazaniu danych przez jednostkę dominującą oraz inne informacje, pomocne przy interpretacji danych zawartych w informacji o grupie podmiotów.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się instrukcja co do wypełnienia informacji.

Informacje te będą wykorzystywane do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych i będą podlegały wymianie międzynarodowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket