W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze, którego załącznik stanowi formularz uproszczonego sprawozdania CIT-TP

Do złożenie wspomnianego uproszczonego sprawozdania CIT-TP zobowiązane są:

  • podmioty zobligowane do przygotowania dokumentacji podatkowej (zgodnie z art. 9a UPDOP),
  • podmioty, których koszty lub przychody przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro – czyli te same, których obowiązkiem jest załączanie do dokumentacji podatkowej analizy porównawczej.

W informacji podatnik zobowiązany będzie do zaznaczenia odpowiednich pozycji m.in. w zakresie rodzaju powiązań, głównego przedmiotu działalności i profilu funkcjonalnego podatnika, rodzaju i wartości transakcji.

Pewne pozycje w formularzu, z powodu braku jasno określonych kryteriów, mogą sprawiać podatnikom kłopoty przy wypełnianiu. Dotyczy to na przykład profilu funkcjonalnego przedsiębiorcy.

Sprawozdanie załącza się wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, do dnia 31 marca. Pierwsze podmioty złożą je zatem w terminie do 3 kwietnia 2018 roku.

Dla Państwa wygody zamieszczamy rozporządzenie wraz z załącznikiem w postaci formularza poniżej:

D2017000119001

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket